Ara
Close this search box.

Bu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Buco Akademi Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusu

 Şirket, kişisel verilerinizi Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla işlemektedir.

 1. Kişisel Verileriniz

Şirket tarafından toplanan ve kullanılan, etkinlik/eğitim katılımcılarına ait kişisel veriler özellikle şunlardır: ad soyad, unvan, e-posta adresi, cep telefonu numarası, iletişim adresi, eğitim süresince katılımcılar tarafından eğitmenlerle paylaşılan bilgiler, paylaşılmış olması halinde kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler, fatura bilgileri, tercihiniz doğrultusunda bilgi ve katılım formunda ilettiğiniz kişisel verileriniz, aldığınız hizmetlere ilişkin görüşleriniz.

Kişisel verileriniz, etkinlik/eğitime katılımınız sırasında gerekse etkinlik/eğitime katılımınızdan sonra Şirket’e ibraz etmiş olduğunuz her türlü bilgi belge ve doküman, telefon aracılığı ile fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz eğitim süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, eğitim ve koçluk hizmetleri kapsamında katılımcıların değerlendirilmelerinin yapılması ve raporlanması, eğitim, iletişim, iş ve finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişimin sağlanması için whatsapp grubu oluşturulması amacıyla Kanun’un 5. maddesinde yer alan, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile Şirketimizin meşru menfaatleri gereği ve açık rızanıza istinaden eğitim sırasında alınan fotoğraf ve video kayıtlarınızın Şirket’in Instagram ve Linkedln’de yer alan sosyal medya hesaplarında paylaşması, reklam /kampanya/promosyon süreçlerinin, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve iletişim grubu oluşturulması amaçlarıyla işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edildiği Süre

Kişisel verileriniz, işleme amacının ortadan kalkması veya kanunlarla öngörülen kanuni zamanaşımı sürelerinin sona ermesine dek bünyemizde saklanacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişisel verileriniz yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz Şirket’in ilave koçluk ve eğitmenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan Şirket’in iş ortakları olan tedarikçi firma ve koçlarla paylaşılmaktadır. 

Kişisel verileriniz Şirket’in Türkiye temsilcisi olduğu Amerika merkezli Stewart Leadership firmasına temsilcilikten dolayı ortak uygulama ve bilgi bankalarının kullanılması nedeniyle 9. Maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden aktarılmaktadır.

 1. Etkinlik/Eğitim Katılımcısının Sahip Olduğu Haklar

Kanun’un “ilgili kişinin hakları” başlığı ile 11’inci maddesinde sayılan haklarınız şu şekildedir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirket’in “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Cad. No: 62 A Ümraniye/İstanbul” adresine “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığı ile iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Detaylı bilgi almak için lütfen formu doldurun.